§ 76 Ekonomisk månadsuppföljning för april 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3817
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 76
Ekonomisk månadsuppföljning för april 2002

Dnr 2002/143-04
Adm avdelningen 2002-05-15
Förvaltningen redovisade den ekonomiska uppföljning som avlämnats till kommunstyrelsen 2002-05-15. I uppföljningen hade inräknats det resultatkrav på två mkr som kultur- och fritidsnämnden erhållit genom kommunfullmäktiges beslut under § 45/02 vilket beräknades uppfyllas genom ett antal redovisade neddragningar och verksamhetsförändringar.

Av rapporten framgår att det förväntade resultatet kommer att följa budget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.