§ 78 Sliteteatern

Utskrivet från: http://gotland.se/3815
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 78
Sliteteatern

2002/153-70
Ulla Pettersson 2002-05-29
Au § 80/02
Frågan avseende framtida användning och verksamhet i Sliteteatern har av tekniska nämnden överlämnats till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har med anledning av detta, men också p g a inkomna synpunkter och klagomål från föreningslivet i Sliteområdet, tagit upp ärendet med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att lösa frågan. Ledningskontorets förslag innebär att kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen under en prövoperiod på två år delar på lokalhyran. Under tiden är avsikten att komma fram till en långsiktigt hållbar lösning där föreningslivet tar en mer aktiv del i driften. Årshyran för kultur- och fritidsförvaltningen under perioden blir 90 000 kronor.

Förvaltningschef Ulla Petterson tillstyrker förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Sliteteatern förhyrs och drivs under perioden 2002-07-01—2004-06-30 av kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med ledningskontorets förslag.