§ 79 Konsekvensbeskrivning vid nedläggning av Lärbro fritidsgård

Utskrivet från: http://gotland.se/3814
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 79
Konsekvensbeskrivning vid nedläggning av Lärbro fritidsgård

Au § 85
Dnr 2002/126-72
Ungdomsavdelningen 2002-04-29
Chefen för ungdomsavdelningen har i enlighet med nämndens uppdrag redovisat bedömda konsekvenser av en stängning av fritidsgården i Lärbro. Av detta framgår att konsekvenserna bedöms bli märkbara och att det är svårt att ha fungerande alternativ till verksamheten redan till höstterminen 2002. Flera alternativa tankar för verksamheten finns och diskuteras, men f n finns inte något färdigt förslag för den framtida verksamheten i Lärbro.

Ordförande redovisade vidare vad som framkommit vid det samrådsmöte som genomförts i Lärbro avseende framtida ungdomsverksamhet på orten.

Sekreteraren redovisade att det enligt gällande riktlinjer för internhyra går att få befrielse för halva hyran under uppsägningstiden under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner besparingen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Fritidsgårdslokalen uppsägs hos tekniska förvaltningen
  • I den mån lokalen skall försäljas hemställes samtidigt om dispositionsrätt till lägsta möjliga hyra fram till försäljningstillfället
  • Beslutet redovisas för godkännande till kommunstyrelsen så att hyresreducering sker enligt gällande riktlinjer för internhyra.
Chefen för ungdomsavdelningen redovisade vilka alternativ som f n var under utredning.

Vid sammanträdet redovisades också ett antal inkomna protestskrivelser i ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.