§ 80 Hemse bibliotek, ansökan om handikappanpassning av lokaler för IT-caféet

Utskrivet från: http://gotland.se/3813
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 80
Hemse bibliotek, ansökan om handikappanpassning av lokaler för IT-caféet

Au § 86
Dnr 2002/124-78
Hemse biblioteket 2002-04-25
IT-caféet i Hemse bibliotek har bedrivit IT-utbildning för funktionshindrade och pensionärer i ett av planerade tre år. Projektet är ett samprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Gotlands vård och omsorg, synskadades förening, ABF och handikappades samorganisation på Gotland.

Projektet har bedrivits i mindre funktionell lokal. För närvarande finns lämpliga lokaler för IT-caféet hyreslediga i kommunhuset.

Distriktchefen ansöker om medel med 30 000 kronor till arbetsmiljö och handikappanpassning av lokalerna för projektet.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämndens
  • Södra distriktet erhåller medel med maximalt 30 000 kronor ur anslaget för ofördelade lokalkostnader för anpassning av lokaler för IT-caféet i Hemse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.