BUN § 43

Utskrivet från: http://gotland.se/38123

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 43
Förändrade driftformer

Dnr 2007/078-62

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna skall konkurrensutsättas i högre grad än för närvarande samt att det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas under hela mandatperioden. (Kf § 21, 2006-11-27). BUN beslöt med anledning av beslutet vid sitt sammanträde 2007-11-21 följande (BUN § 2007/115):


1. BUN föreslår KS att de tjänster som tidigare övergått från BUF till annan kommunal förvaltning (ex. ITC, städ, fastighetsservice m m), och som BUF idag handlar tjänster från, prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.

2. BUN föreslår KS att delar av det serviceverksamheter som planeras ingå i en framtida kommungemensam organisation prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.

Förvaltningen gavs vid samma tillfälle även i uppdrag att

- redovisa förslag till regelverk för kommunal självstyrande skola, samt undersöka intresset att starta dylik verksamhet.

- klarlägga innebörd av och ta fram förslag till policy för konkurrens med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.

- klarlägga möjligheter och förslag till policy för samarbete med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.

- redovisa förslag till policy för ”avknoppning” av skolverksamhet, och möjlig tidplan för sådan.

- återkomma med förslag till tidplan för arbetet till BUNs decembermöte. ---

Arbetsutskottet beslöt vid sammanträdet 2008-01-30 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer utifrån arbetsutskottets diskussion (Au § 2008/7).

Skoldirektör Peter Molin hade utarbetat ett diskussionsunderlag i rubricerade ärende, med bl a förslag till fortsatt arbete.
Arbetsutskottet hade (efter votering) beslutat föreslå BUN:

a. Nämnden avvaktar det nationella regelverket för kommunalt självstyrande skolor innan en slutgiltig policy för Gotlands kommun utformas.

b. Ett aktivt arbete för att undersöka intresset för kommunalt självstyrande skolor skall påbörjas. Med en sådan tidsplan kan kommunalt självstyrande skolor bli aktuella först hösten 2009.

c. Den kommunala policyn för avknoppning skall kompletteras med ett underlag som fokuseras på förskola, fritidshem och skola. En konsekvens av detta är att avknoppning av skolor (andra än förskolor) kan bli aktuellt först hösten 2010, eftersom det krävs Skolverksbeslut.

d. Huvudinriktningen för det fortsatta arbetet är konkurrens mellan kommunala skolor och friskolor. Utifrån den utgångspunkten behöver följande underlag tas fram:

o Riktlinjer för friskolors användning av de nyttigheter som finns inom förvaltningen och som inte regleras genom gängse "flödesfördelning".

o Riktlinjer för vad som är de kommunala skolornas konkurrensfördelar/profiler och vad som kan bli föremål för samverkan fastställas.

o Riktlinjer för hur den kommunala kulturskolan hanterar konkurrens och samverkan med fristående aktörer.
---

Skoldirektör Peter Molin hade i en reviderad och kompletterad PM kring frågan redovisat rättsläge m m.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att förvaltningen ges i uppdrag att

1. i avvaktan på det nationella regelverket för kommunalt självstyrande skolor, ta fram en Gotlandspolicy som baseras på förslaget till lagtext och principerna för kommunal friskola med förändrad nämndorganisation (t ex Rösjöskolan)

2. ta fram förslag till komplettering av Gotlands kommuns policy för avknoppning med att underlag som fokuserar på förskola, fritidshem och skola, samt uppmärksamma kommunstyrelsen på att nuvarande policy för avknoppning behöver ses över.

3. ta fram ett underlag för att fastställa riktlinjer för förvaltningens konkurrens- och samarbetsformer med enskilda verksamheter.

4. underlaget skall redovisas för BUN för beslut vid sammanträdet 5 november 2008.

Ledamoten Brittis Benzler (v) yrkade avslag på uppdraget nummer 1. i Lena Celions yrkande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att
    1. i avvaktan på det nationella regelverket för kommunalt självstyrande skolor, ta fram en Gotlandspolicy som baseras på förslaget till lagtext och principerna för kommunal friskola med förändrad nämndorganisation (t ex Rösjöskolan)
    2. ta fram förslag till komplettering av Gotlands kommuns policy för avknoppning med att underlag som fokuserar på förskola, fritidshem och skola, samt uppmärksamma kommunstyrelsen på att nuvarande policy för avknoppning behöver ses över.
    3. ta fram ett underlag för att fastställa riktlinjer för förvaltningens konkurrens- och samarbetsformer med enskilda verksamheter.
    4. underlaget skall redovisas för BUN för beslut vid sammanträdet 5 november 2008.