BUN § 45

Utskrivet från: http://gotland.se/38121

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 45
Medborgarförslag; Teknisk-gymnasial utbildning kring förnyelsebar energi

Dnr 2008/050-64

Kommuninnevånaren Lennart Petersson, Visby, föreslår i ett medborgarförslag att Gotlands kommun etablerar en teknisk gymnasial utbildning inom området Förnybar energi och energieffektivisering. I förslaget anförs bl a följande motivering:   


”Bali-mötet december 2007 beslutade bland annat om en kraftfull omställning och utveckling inom energiområdet. Omställningen innebär omfattande och nödvändiga positiva samhällsförändringar inom alla områden och kommer i princip att påverka oss alla. Förändringarna innebär även att helt nya yrken kommer att uppstå. Yrken som vi idag inte helt ut kan beskriva. En mängd nya jobb kommer att skapas både internationellt och nationellt. Det innebär att inom området Förnybar energi (vind, vatten, vågenergi, solenergi, biomassa och torv) och energieffektivisering. Nya yrkesutbildningar behöver etableras, ex inom anläggning, produktion, service och underhåll samt rådgivning.
På nationell nivå kommer den region som tidigt inser behoven av nya utbildningar, satsar målmedvetet och djärvt att kunna bli en vinnarregion. Med tillgång på kompetent arbetskraft skapas även goda incitament för företagsetableringar inom de nya framtidsbranscherna.
Gotland bör rimligen ha minst lika goda möjligheter som någon annan region att bli en vinnarregion. Högskolans tidiga satsning på utveckling av vindkraftstekniken kan vara ett exempel.
Gotlands kommun föreslås utreda förutsättningarna för att etablera en gymnasial teknikerutbildning inom förnybar energi och energieffektivisering. Nivån på utbildningen ska stå i samklang med kraven för att kunna arbeta på en internationell arbetsmarknad”
….


Kommunfullmäktige hade 2008-02-18 delegerat ärendet till BUN för beslut (Kfm § 2008/11).

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i förslag till yttrande bl a följande:

…”För att göra en utbildning med profil enligt förslaget krävs kunskap inom en mängd olika områden. Vår bedömning är att den mesta av denna kunskap finns inom CPG. Denna kunskap är dock inte samlad inom samma program, men det är fullt möjligt att identifiera lämpliga kurser och skapa en komplett utbildning med denna profil. För att förstå vad som sker i olika processer är dock viktigt att eleverna får ordentliga grundkunskaper i fysik, matematik och kemi.  För att komma energifrågorna på spåret inom är det också viktigt eleverna får möjlighet att skaffa sig kunskap inom tillämpad teknik.
 En intressant fråga är om det är möjligt att inom dagens gymnasieskola skapa ett nytt program/inriktning som är öppet för hela landet. Skulle förutsättningarna finnas och skolan  väljer att gå vidare med detta så kan en sådan utbildning genomföras tidigast  läsåret 2009/2010. Den nya gymnasiereformen som startar hösten 2011 är en mycket viktig faktor att ta hänsyn till när nya utbildningar planeras.  För att uppnå långsiktig stabilitet så måste en etablering av nya utbildningar anpassas till gymnasiereformen.  Reformens förslag till ett fjärde år på Teknikprogrammet kan möjligen ge ökade förutsättningar för fördjupning inom områdena förnybar energi och energieffektivisering.
Eftergymnasiala utbildningar
I en ny reform föreslås att en samlad statlig yrkeshögskola skall genomföras. All utbildning certifieras av det den statliga myndigheten, men utförs ute i landets regioner och kommuner. Ett mycket intressant alternativ för Gotland är att i samarbete mellan berörda branscher, vuxenutbildningen och Högskolan anordna eftergymnasiala utbildningar inom områdena förnybar energi och energieffektivisering (S.k. Kvalificerad yrkesutbildning).
 Detta skulle göra att eleverna som har grundläggande kompetens inom olika områden kan fördjupa sina kunskaper efter genomförd gymnasieutbildning.

Sammanfattande svar

 Mycket av det som förslagsställaren efterfrågar finns som inslag i pågående och planerade utbildningar. Under förutsättning att möjligheterna finns inom ramen för gymnasiereformen kommer möjligheterna till en mer sammanhållen utbildning avseende förnybar energi och energieffektivisering att undersökas. I så fall kommer utbildningen att utformas i samarbete med de branscher som är aktiva inom området. Gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen kommer också att inom ramen för den nya Yrkeshögskolan arbeta för eftergymnasiala utbildningar inom området…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN ställer sig positiv till medborgarförslaget med hänvisning till gymnasiechefens skrivelse.