§ 81 Motion. Kommunfullmäktige. Badvakter/livräddning vid Tofta Strand

Utskrivet från: http://gotland.se/3812
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 81
Motion. Kommunfullmäktige. Badvakter/livräddning vid Tofta Strand

Au § 90
Dnr 2002/096-72
Kommunstyrelsen 2002-03-28
Fritidsavdelningen 2002-04-29
Lena Palmborg-Karlsson, socialdemokraterna Gotland har i en motion till kommunfullmäktige yrkat:

Att kommunfullmäktige föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med turistnäringen och livräddarna lösa frågan om kostnader för badvakter/livräddning vid Tofta strand. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Fritidsavdelningen redogör i tjänsteutlåtande för den verksamhet som kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med Svenska livräddningssällskapet (SLS) om. Föreningen får ett årligt bidrag med 13 000 kronor, men det avser inte de bevakningstjänster som föreningen gör, de faller utanför nämndens verksamhetsområde och föreslås i enlighet med motionärens förslag lösas i samråd med näringsidkare och turistorganisationer.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Yttrande över motionen avges i enlighet med framlagt förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.