BUN § 47

Utskrivet från: http://gotland.se/38119

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 47
Motion; Sommarkurser i svenska i lägre årskurser

Dnr 2008/045-63

Fullmäktigeledamöterna Sven Bosarfve, Bror Lindahl, Mats-Ola Rödén och Amy Öberg, samtliga (fp), föreslår  i en motion 2008-02-18 att Gotlands kommun erbjuder sommarkurser i svenska språket för barn i skolår 3-6 som har behov av extra undervisning för att lära sig läsa och skriva, samt att dessa sommarkurser leds av lärare med särskild utbildning att lära barn läsa och skriva. I motionen anförs bl a:
…”De åtgärder som idag sätts in för att hjälpa barn med särskilda behov i skolan tycks inte vara tillräckliga. Detta framgår av kvalitetsredovisningar från Barn- och utbildningsnämnden.

I  det s.k. "Måttbandet", där läsutvecklingen bedöms, framgår det att 15% i år 3 och 13% i år 6 inte når upp till målen i 2007 års mätningar. Motsvarande siffror för 2006 var i år 3 25% och i år 6  5%. Den betygsstatistik som publicerats för elever i år 8 och 9 2006 visar att 24% av eleverna i år 8 saknar betyg i något kärnämne och 12% i år 9.

Idag ges elever i högre årskurser med studieproblem förmånen att få extra undervisning under sommaren för att komma ikapp till rätt kunskapsnivå, men då är det ofta för sent. Skall extraordinära insatser göras måste man börja i tidig ålder.

Med anledning av vad som ovan anförts föreslås

att Gotlands kommun erbjuder sommarkurser i svenska språket för barn i skolår 3-6 som har behov av extra undervisning för att lära sig läsa och skriva.

att dessa sommarkurser leds av lärare med särskild utbildning att lära barn läsa och skriva…”

För- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell anför i yttrande bl a följande:

…”Inom området läs- och skrivinlärning samt uppföljning av elevernas kunskapsutveckling inom området sker för närvarande mycket,  t ex;

· Från och med läsåret 2008/2009 införs mål att uppnå i ämnet svenska också i åk 3.

· Redan tidigare finns mål att uppnå för elever i åk 5.

· Regeringen har aviserat satsningar för att stödja skolhuvudmännen i tidiga insatser för bl a läs- och skrivinlärning för elever i grundskolan. Frågan är f n under beredning på utbildningsdepartementet.

· Dessutom sker för närvarande inom Barn- och utbildningsförvaltningen på Gotland stora kompetensutvecklingsinsatser för lärare med inriktning mot läs- och skrivundervisning.

Grunden för en läs- och skrivinlärning med god kvalité är den ordinarie undervisningen under terminstid. Varje elev har där rätt att få det stöd hon/han behöver för att utvecklas mot de mål kursplanen föreskriver.

Om en särskild satsning kring sommarskolor för yngre elever genomförs bör medel för detta tillskjutas, så att inte denna verksamhet riskerar att ta medel från den ordinarie undervisningen”…

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar att avvakta regeringens aviserade satsning på stöd till läs- och skrivinlärning i grundskolans tidigare år. Kostnader för sommarskoleverksamhet i svenska i lägre årskurser kan då ev finansieras genom denna satsning.