BUN § 48

Utskrivet från: http://gotland.se/38118

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 48
Öppen förskola i Hemse

Dnr 2008/111-88

Barn- och utbildningsnämnden har tagit initiativet till att starta en öppen förskola i Hemse. Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare meddelat SOF att man har tillgång till lokal samt en förskollärare för verksamhet två eftermiddagar per vecka. Behovet av insats från socialförvaltningen är en medarbetare åtta timmar per vecka samt verksamhetsmedel (lekmaterial, leksaker, livsmedel, annonskostnader m m). Kostnaden beräknas till ca 52 tkr under försöksperioden, vilket ryms inom individ- och familjeomsorgens budgetram.

Personalen på Myllan ställer sig positiv till att stödja igångsättningen av en öppen förskola i Hemse. Det är möjligt att ordna personal och verksamhetsmedel under en försöksperiod under tiden september till december 2008 i den omfattning som anges ovan.

Socialnämnden beslöt 2008-04-23 följande (SON § 2008/53):

     1. Socialförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen inrätta en öppen förskola i  Hemse under en försöksperiod, september till december 2008, med öppettider två eftermiddagar per vecka.

     2. Socialnämnden föreslår att barn- och utbildningsnämnden åtar sig huvudmannaskapet för verksamheten.
---
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland meddelar att den lokal som planerats för den öppna förskolan i Hemse inte längre är tillgänglig för denna typ av verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN åtager sig huvudmannaskapet för verksamheten med hänvisning till att verksamheten regleras i skollagen kap 2 a

    2. Den öppna förskolan i  Hemse skall bedrivas under försöksperioden september – december 2008, så snart lämplig lokal kan erbjudas verksamheten.