BUN §49

Utskrivet från: http://gotland.se/38117

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 49
Ansökan om utökad verksamhet, Alla Årstider Gotland AB

Dnr 2006/049-88

Sedan hösten 2007 driver uteförskolan Alla årstider Gotland AB två permanenta förskoleavdelningar i tillfälliga lokaler vid Kungsladugård. Verksamheten drivs på platsen i avvaktan på att tomtfrågan för uppförande av bolagets planerade förskola i Vibble har fått sin lösning.  Uteförskolan har ett tillfälligt tillstånd och bidrag för drift av en tredje avdelning vid förskolan Russet för tiden 2008-01—06-30.

Uteförskolan Alla Årstider Gotland AB, organisationsnummer 556749-1500 har i skrivelse 2008-03-11 ansökt om tillstånd och bidrag för permanent drift av den tredje förskoleavdelningen, som idag har ett tillfälligt tillstånd.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i yttrande 2008-02-04 bl a följande:

…”På grund av en fortsatt hög efterfrågan och då barn som placerats i den tillfälliga verksamheten i görligaste mån inte skall behöva placeras om är det lämpligt att Uteförskolans verksamhet permanentas med ytterligare en avdelning motsvarande 20 heltidsbarn. Om tillstånd och bidrag godkänns minskar det inte behovet av föreslagen investering i nya förskoleavdelningar enligt investeringsbudget 2009 med flerårsplan…”

 

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland tillstyrker framställningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1.      BUN godkänner att uteförskolan Alla Årstider Gotland AB från och med 2008-07-01 får tillstånd och bidrag för permanent drift av en tredje förskoleavdelning vid förskolan Russet, under förutsättning att aktuella lokaler beviljas byggnadslov för permanent förskoleverksamhet, att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen kap 2a, samt i enlighet med läroplanen (Lpfö 98)

     

    Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta vederbörligt samverkansavtal för enskild förskola för barn i åldern 1-5 år, innefattande allmän förskola.