BUN § 51

Utskrivet från: http://gotland.se/38115

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 51
Ordnings- och uppförandeomdömen

KS dnr 2007/0045-60; BUN dnr 2007/042-60

Mats-Ola Rödén m fl (fp) hade i en motion om att föreslagit att BUN ska få ”i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med barn i grund- och gymnasieskolan ett [skriftligt] omdöme om barnets ordnings- och uppförande i skolan”. Utarbetande av riktlinjer för omdömet skall tas fram av nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen förvaltning hade i sitt yttrande föreslagit avslag på motionen. Förvaltningens främsta motiv var att förslaget med omdömen i uppförande och ordning ses som införande av ytterligare betyg. För grundskolan finns individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal ska dokumenteras skriftligt och det finns redan dokument för uppföljning av ordnings- och uppförandefrågor i vid mening. I dagsläget går det dock inte att tillgodose rättsäkerheten då det saknas nationella bestämmelser för sådan myndighetsutövning som avses i motionen. Förvaltningen har även hänvisat till att den nya regeringen avser att genomföra förändringar i skolan bl.a. avseende betyg.

BUN tillstyrkte motionen vid sitt sammanträde 2007-06-13 (BUN § 2007/58).

Kommunfullmäktige biföll 2007-10-15 motionen, innebärande att BUN utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med barn i grund- och gymnasieskolan ett (skriftligt) omdöme om barnets ordning och uppförande i skolan.

 Förvaltningen hade med anledning av kommunfullmäktiges beslut i samråd med för- och grundskolechefer och rektorer tagit fram förslag till alternativa modeller för hur omdömena kan avges samt riktlinjer för detta.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet vid kommande sammanträde.