BUN § 54

Utskrivet från: http://gotland.se/38112

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 54
Överföring av resultat inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomichef Elisabeth Österdahl anför i skrivelse 2008-04-24 följande:
 
”Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut (BUN § 104/2003) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2007 års resultat.  BUNs beslutade regelverk är framarbetat med Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser ”Hantering av årets resultat” som underlag. Enligt regelverket skall såväl över-, som underskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram.

Enligt BUNs regelverk gäller, att av överskottet på skolområdes/enhetsnivå får 10 %, dock högst 50 000 kr överföras till nästkommande år.

Detta förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2007 års bokslut, totalt 612 000 kr. Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
 
Enligt kommunens regler för styrning och kontroll beslutar resp nämnd om hur det egna kapitalet skall disponeras och vilka verksamheter som skall få ytterligare medel”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN överför i enlighet med tidigare fastställda regler för ”Överföring av resultat vid årsbokslut” 612 000 kr av 2007 års överskott till 2008. Överskottet regleras mot 2008 års internbudget.

    2. Finansiering sker med medel ur Barn- och utbildningsnämndens egna kapital