BUN § 56

Utskrivet från: http://gotland.se/38110

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 56
BUN-TEMA – Gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter delgavs information kring aktuella frågor inom gymnasieskolans,  vuxenutbildningens och särskolans verksamhetsfält.

Bl a informerades om

· Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)
· TEMO-enkät till gymnasieskolans elever i årskurs 2.
· Pågående försöksverksamhet med lärlingsutbildning
· Skolverkets rapport från skolinspektionen 2007, samt pågående och planerade åtgärder inom resp skola för att uppnå bättre resultat i verksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna