BUN § 57

Utskrivet från: http://gotland.se/38109

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 57
Beslut om friskola i Fardhem

Dnr 2007/068-63

Skolverket anför i beslut 2008-05-22 (Dnr 47-2008:1983) följande:

”Skolverket beviljar med stöd av 9 kap. 16c § skollagen (1985:1100) ge fortsatt godkännande och rätt till bidrag för När friskola som en fristående grundskola och förskoleklass i Gotlands kommun. Ny huvudman är Atheneskolan AB.

Skäl för beslutet

Enligt Skolverkets bedömning uppfyller Atheneskolan AB kraven som anges i 9 kap. 2 § första stycket 2 Skollagen.
Av komplettering till huvudmannens ansökan framgår att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med Skolverkets tidigare beslut 43-2007:1131 och det underlag som låg till grund för beslutet”.

(Antecknas att Skolverkets beslut ej inkommit till förvaltningen vid tiden för BUNs sammanträde.)

Ledamoten Eric Martell anförde att Skolverkets beslut fattats med alltför kort tid mellan beslutsdatum och verkställighet (normalt skall Skolverket besluta minst 6 månader före driftstart), samt att Atheneskolan planerar att flytta skolverksamheten från När till Fardhem. Eric Martell yrkade att BUN skall överklaga beslutet om laglig möjlighet finns.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade avslag på Eric Martells yrkande.

Votering
Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslut i enlighet med Lena Celions yrkande. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Inger Rosén, Jan Ekdahl, Gunnel Pott, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Lena Eneqvist, Laila Schöllin, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler.

BUN-ledamoten Brittis Benzler yrkade med stöd av Eric Martell att BUN skall rikta en skrivelse till Utbildningsdepartementet med innehåll att Skolverkets beslut försatt Gotlands i en mycket besvärlig och kostnadskrävande situation med hänvisning till den korta planeringstiden.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade avslag på Brittis Benzlers och EricMartells yrkande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN skall inte överklaga Skolverkets beslut Dnr 47-2008:1983 2. BUN skall inte rikta en skrivelse till Utbildningsdepartementet med anledning av Skolverkets beslut.