BUN § 58

Utskrivet från: http://gotland.se/38108

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 58
Remiss, Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)

KS dnr 2008/0216-64; BUNs dnr 2008/113-64

Gymnasieutredningens uppdrag har omfattat i stort sett alla frågor i gymnasieskolan, från behörighetsregler till hur examen och utgången från gymnasieskolan ska utformas, liksom även frågor som rör gymnasial vuxenutbildning. Huvuduppgiften i uppdraget har varit att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan. Yrkesutbildningen har haft en särskild tyngd i utredningen. Förslagen ska leda till en högre kvalitet i såväl yrkesutbildning som studieförberedande utbildning.

Gymnasieutredningen föreslår att det inrättas 19 nationella program i gymnasieskolan, varav 14 yrkesprogram och 5 högskoleförberedande. Yrkesprogrammen ska leda till anställningsbarhet och erbjudas som antingen skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. Åtta gemensamma ämnen föreslås för samtliga program: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa. Vidare föreslås att en gymnasieutbildning ska leda fram till en yrkesförberedande examen eller högskoleförberedande examen. Dagens individuella program föreslås ersättas av ett preparandår, individuellt alternativ och en programintroduktion.

Utbildningsdepartementet hade berett Gotlands kommun att lämna synpunkter på förslaget, och kommunstyrelsen hade översänt remissen till BUN för yttrande. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008-08-11.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att avge yttrande till kommunstyrelsen