§ 86 BIEN (Baltic Intercultural ans Ecumenical Network), ansökan om hyresbefrielse för ungdomsfestival i Visby 29 juli ? 2 augusti 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3807
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 86
BIEN (Baltic Intercultural ans Ecumenical Network), ansökan om hyresbefrielse för ungdomsfestival i Visby 29 juli – 2 augusti 2002

Au § 97
Dnr 2002/115-70
BIEN (Baltic Intercultural ans Ecumenical Network) 2002-04-12
Fritidsavdelningen 2002-04-29
BIEN ansöker om hyresbefrielse för logi i Säveskolan för 300 personer i fyra nätter, 300 madrasser, Säveskolans matsal i fem dagar, Säveskolans stora gymnastiksal i 18 timmar, hyra för Almedalen samt tre st. toalettvagnar i fyra dagar för sin ungdomsfestival.

Deltagarna är ungdomar mellan 17 – 30 år. Deltagarna bekostar sina egna resekostnader.

Värdet av de sökta hyresbefrielserna uppgår till ca 100 000 kronor.

Fritidsavdelningen lämnar med anledning av det ekonomiska läget inget förslag till beslut i ärendet.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet kompletteras och behandlas vid kultur- och fritidsnämndens majsammanträde.
Chefen för fritidsavdelningen redovisade kompletterande handlingar avseende främst budget för arrangemanget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Framställningen avslås.