§ 88 Fördelning av statsbidrag till kulturinstitutioner 2002 för pensionspremier och på dessa uppkommande löneskatt för Länsteatern på Gotland och Gotlands musikstiftelse

Utskrivet från: http://gotland.se/3805
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 88
Fördelning av statsbidrag till kulturinstitutioner 2002 för pensionspremier och på dessa uppkommande löneskatt för Länsteatern på Gotland och Gotlands musikstiftelse

Au § 105
Dnr 2002/003-76
Ks § 17, 2002-01-24
Kulturavdelningen 2002-04-02
Kommunstyrelsen har 2002-01-24, § 17, enligt kultur- och fritidsnämndens förslag 2001-12-19, § 182, fördelat statsbidragen till respektive kulturinstitutions verksamhet, den s k kulturpåsen 2002. I totalramen för kulturpåsen 13 933 000 kronor finns 582 000 kronor avseende kompensation för berörda institutioners (länsteatern och musikstiftelsens) pensionspremier och på dessa uppkommande löneskatt inkluderat. Dessa medel fördelades inte i avvaktan på att staten skulle besluta om fördelning av dessa medel.

Underlag för beloppet är regeringsbeslutet 2001-12-21 om pensionspremierna där det sägs att beslutet skall gälla för åren 2001-2003.

För beloppet avseende löneskatten gäller regeringens beslut 2001-06-20.

Pensionspremier Löneskatt

Regeringsbeslut

2001-12-21

2001-06-20

Gotlands musikstiftelse

344 065 kr

83 470 kr

Länsteatern på Gotland

114 859

27 864

 

458 924

111 334Beloppen har för 2002 uppräknats med 2,1%.
Kulturavdelningen föreslår att fördelningen från 2001 bibehålls.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • I kulturpåsen ingående medel för pensionspremier och löneskatt fördelas med:

    - 437 000 kronor till Gotlands musikstiftelse
    - 146 000 kronor till Länsteatern på Gotland
    Beslutet redovisas till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.