§ 89 Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) - Tolkning av bidragsbestämmelser

Utskrivet från: http://gotland.se/3804
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 89
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) - Tolkning av bidragsbestämmelser

Au § 107
Dnr 2002/132-76
NBV 2002-04-29
Fritidsavdelningen 2002-05-02
NBV hemställer i skrivelse 2002-04-09 om en tolkning av bidragsbestämmelserna som innebär att grundbidrag med 50 000 kronor erhålls för 2002. Enligt bidragsbestämmelserna skall förbund, för att vara berättigat till bidraget ha genomfört minst 3 000 studiecirkeltimmar under de tre senaste åren. NBV fyller inte detta kriterium men anser att de för folkbildningsbidraget övriga bidragsgrundande enheter – annan gruppverksamhet och kulturarrangemang skall användas även vid bedömningen om grundbidrag skall utgå.

Fritidsavdelningen har gemensamt med Gotlands Bildningsförbund utrett ärendet och påtalar att bidragsbestämmelserna inte ger utrymme för den tolkning som NBV önskar. Enligt bestämmelserna kan emellertid kultur- och fritidsnämnden om synnerliga skäl och särskilda fall föreligger medge bidrag även om kriterierna inte uppfylls.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Bidragsbestämmelserna tolkas strikt vilket innebär att NBV:s framställning om grundbidrag avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.