§ 90 Handlingsprogram och åtgärdsplan för Världsarvet Hansestaden Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/3803
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 90
Handlingsprogram och åtgärdsplan för Världsarvet Hansestaden Visby

Au § 108
Dnr 2002/122-21
LODIS-projekt 2002-04-22
Ulla Pettersson 2002-05-08
Kultur- och fritidsnämnden har för yttrande erhållit ett förslag till handlingsprogram och åtgärdsplan för Visby innerstad. Programmet har framtagits av en särskilt tillsatt arbetsgrupp inom LODIS-projektet.

Förvaltningschefen har upprättat förslag till yttrande, av detta framgår att kultur- och fritidsnämnden föreslås få ansvar för två aktiviteter. De är dels att genomföra evenemangskoncept för förlängd säsong, dels " Öppna världsarvetaktiviteter."
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Yttrande avges i enlighet med föreliggande förslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.