KFN § 51 Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport april

Utskrivet från: http://gotland.se/38024
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 51
Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport april

Dnr: KFN 2008/160-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-05-12

För perioden januari-april är det periodiserade driftsresultatet 897 kkr. För hela året beräknas driftsresultatet hållas inom givna ramar för förvaltningen totalt.

För att infria buffertkravet enligt styrkortet bör årsprognosen peka på ett överskott på 400 kkr. Årsprognosen visar för närvarande ett överskott på 189 kkr inklusive förvaltningsbuffert. Det råder fortfarande på en viss osäkerhet när det gäller lokalkostnader för fritidsgårdsverksamheten och kostnader på grund av stormskador på anläggningar.
 
Inom personalområdet sker dels personalförändringar som skapar oro för eventuella kostnadsökningar, dels råder en viss osäkerhet kring semesterlöneskuldsförändringens påverkan på årets resultat.

Eftersom ekonomisk balans är överordnad verksamhetsmålen måste förvaltningen iaktta stor återhållsamhet vad gäller nya verksamhetsförändringar under resterande del av året. Detta tillsammans med den pågående organisations- och verksamhetsöversynen tyder på att balanskravet kan uppfyllas.

För investeringar prognostiseras utfallet hållas inom givna ramar.

Eget kapital uppgår till 4 769 kkr. Hittills i år har beslutats om uttag av 950 kkr, varav 700 kkr ska återbetalas under 2009.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapporten för april 2008.