KFN § 52 Verksamhetsstöd till Gotlands Teaterförening

Utskrivet från: http://gotland.se/38023
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 52
Verksamhetsstöd till Gotlands Teaterförening

Dnr: KFN 2008/133-76
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-05-06

Gotlands Teaterförening är paraplyorganisation för de lokala arrangörsföreningarna Visby, Slite och Sudrets teaterföreningar samt fr o m 2007 även för ungdomsföreningen Tablå. Dessa arrangörer förmedlar de statligt subventionerade (upp till 80 %) professionella teaterföreställningarna från Riksteatern till den teaterintresserade allmänheten på Gotland. Verksamheten kompletterar Länsteaterns utbud med en mångfald som inte kan erbjudas på annat sätt på grund av ö-läget.

Anslaget till Gotlands Teaterförening har hittills inrymts inom ramanslaget Övriga kulturföreningar. Eftersom Gotlands Teaterförening är en arrangörsförening bör dess verksamhetsstöd budgeteras särskilt på samma sätt som för övriga större arrangörsföreningar.

2007 kunde anslaget höjas med 14 kkr till 160 kkr för att i någon mån kunna stödja Tablå, i all synnerhet som dess utbud arrangeras av ungdomar. Vidare konstateras att KFN prioriterar stöd till barn- och ungdomsverksamhet, något som ungdomsföreningen Tablå är ett enastående exempel på, vilket motiverar ökat stöd.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja Gotlands Teaterförening ett verksamhetsbidrag motsvarande180 kkr för 2008 under förutsättning att ansökan kompletteras med verksamhetsberättelse för 2007 och verksamhetsplan för 2008.

    Kultur- och fritidsnämnden förväntar sig att Gotlands Teaterförening beaktar nämndens prioritering av stöd till barn- och ungdomsverksamhet när föreningen nyttjar anslagets höjning för kommande teaterföreställningar och att medlemsföreningen Tablå erbjuds vägledning i sitt arrangörsarbete.