KFN § 53 Medborgarförslag om skulptural vägvisare

Utskrivet från: http://gotland.se/38022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 53
Medborgarförslag om skulptural vägvisare

Dnr: KFN 2008/076-76
Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté 2008-04-01

Magnus Ekström har lämnat in ett medborgarförslag om "Uppförande av en staty som visar riktningar och avstånd till stora städer och viktiga platser i Sverige och övriga världen". Som lämplig plats för en sådan staty föreslås Almedalen.

Konstkommittén har berett ärendet och föreslår att nämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår placering av en skulptural vägvisare i stadskärnan, t ex i Östercentrum, eftersom Almedalen redan har utsmyckningar varav Pye Engströms "Minnesmärke över Olof Palme" tematiskt pekar på vår globala värld. Konstkommittén föreslår vidare att ärendet tas upp vid en överläggning mellan mellan Tekniska nämndens och Kultur- och fritidsnämndens resp presidier.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till Magnus Ekströms medborgarförslag och föreslår att en skulptural vägvisare placeras i Östercentrum.
  • Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt presidiet att tillsammans med Tekniska nämndens presidium arbeta fram ett konkret förslag till genomförande av medborgarförslaget.