KFN § 56 Översyn av regler för ungdomsledarpris och kulturpris

Utskrivet från: http://gotland.se/38019
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 56
Översyn av regler för ungdomsledarpris och kulturpris

Under diskussionerna kring årets ungdomsledarpris konstaterades att antalet nomineringar/ansökningar minskar. I år hade sammanlagt elva ungdomsledare nominerats, men av dessa hade flera nominerats som grupp, dvs man ville att ungdomsledarpriset skulle delas mellan flera personer inom samma förening. Detta föranledde en diskussion om en eventuell ändring av reglerna för ungdomsledarpriset, där det står att priset tilldelas en enskild person.

Ett förslag om att göra en översyn av reglerna i höst antogs. Denna översyn bör samordnas med den principdiskussion kring kulturpriset, som nämnden beslutade om 2007-11-13, § 98.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att se över reglerna för ungdomsledar- och kulturprisen i samband med nämndens ordinarie sammanträde i september.