KFN § 57 Musikutredningen

Utskrivet från: http://gotland.se/38018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 57
Musikutredningen

Dnr: KFN 2008/096-76
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-04-30

Förvaltningschefen gav en översiktlig rapport utifrån styrgruppens förslag. Förslaget innebär i stort att man avvaktar med beslut om framtida inriktning av länsmusiken till dess att delrapportens olika förslag utretts och värderats ytterligare samt att den statliga kulturutredningen har redovisat sina förslag, vilket sker i höst. För att säkra verksamheten under 2009 är budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen en flerpartslösning mellan Gotlandsmusiken, Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden.

För det fortsatta översynsarbetet föreslogs i enlighet med tidigare resonemang med Kulturrådet att inge en ansökan till Kulturrådet för att gemensamt finansiera en extern utredare. Förslaget antogs.

Slutligt beslut avseende delfinansiering tas på nämndens ordinarie sammanträde 17 juni.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att inge en ansökan till Kulturrådet för att gemensamt finansiera en extern utredare för det fortsatta översynsarbetet.