2008-04-24, §§ 75-103

Utskrivet från: http://gotland.se/37463
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-04-24

Register

Regionstyrelsen 2008-04-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s), §§ 75-100
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare §§ 101-103
Arvid Mickelåker (c), tjg ersättare §§ 75, 91,92, 95
Övriga närvarande
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-05-05
Datum för anslags nedtagande: 2008-05-27