KFN § 40 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1-2008

Utskrivet från: http://gotland.se/37412
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 40
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1-2008

Dnr: KFN 2008/136-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-04-10

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar den 21 april in delårsrapport för perioden jan-mars 2008 till ledningskontoret. Delårsrapporten utgår från måluppfyllelse enligt nämndens balanserade styrkort 2008-2010 med fokus på ekonomiperspektivet.

Ekonomi - för hela året beräknas driftsresultatet hållas inom givna ramar för förvaltningen totalt, dvs årsprognosen bör ligga på ett överskott på 400 kkr för att kravet på buffert enligt styrkortet ska infrias. För närvarande visar årsprognosen ett positivt resultat på 189 kkr inklusive förvaltningsbuffert.

Eftersom ekonomisk balans är överordnad verksamhetsmålen föreslog förvaltningen att nämnden beslutar att tillsvidare iaktta stor återhållsamhet vad gäller nya verksamhetsförändringar utöver de som redan är planerade. Med fortsatt ekonomisk återhållsamhet ska balanskravet kunna uppfyllas. Denna återhållsamhet omprövas senast i samband med delårsrapport 2, eventuellt tidigare.
 
Brukare/kunder - fortsatt goda resultat. Fortlöpande kundanpassningar utifrån årliga kundenkäter samt kultur- och fritidsvaneundersökningar; den senaste från nov-dec 2007.

Medarbetare och ledare - stor press på personalen, krav på tydliga uppdrag och gott ledarskap.

Processer - fortsatt arbete.

Samhälle - stora insatser inom ramen för ordinarie uppdrag samt genom ett flertal utvecklingsprojekt. KFN/KFF bör ges en tydligare roll avseende regional utveckling och tillväxt samtidigt som samverkan med Ledningskontoret bör kunna utvecklas ytterligare.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna delårsrapport 1-2008 och lägga den till handlingarna
  • Att tillsvidare iaktta stor återhållsamhet vad gäller nya verksamhetsförändringar utöver de som redan är planerade