KFN § 41 Strategisk plan och budget 2009-2011

Utskrivet från: http://gotland.se/37411
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 41
Strategisk plan och budget 2009-2011

Dnr: KFN 2008/121-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-04-11, 2008-04-15

Kultur- och fritidsnämndens strategiska plan och budget för perioden 2009-2011 har behandlats i omgångar under vårens sammanträden:
- 2008-01-23, § 10 - omvärldsanalys
- 2008-02-20, § 16 - verksamhetsförändringar som utifrån 2007 års resultat påverkar budgetarbetet
- 2008-03-18, § 28 - äskanden och omdisponeringar inför dialog med Kommunstyrelsen

Efter dialogen med Kommunstyrelsen har ett antal kompletteringar gjorts avs investeringsbehov inkl motiveringar. Ett avsnitt om konkurrensutsättning har också lagts till.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna föreliggande förslag till strategisk plan och budget 2009-2011 och överlämna det till Kommunstyrelsen