KFN § 42 Konkurrensutsättning av fritidsanläggningar

Utskrivet från: http://gotland.se/37410
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 42
Konkurrensutsättning av fritidsanläggningar

Dnr: KFN 2007/349
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-04-02

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett underlag för att kunna konkurrensutsätta Solbergabadet.

Under arbetets gång har en dialog förts med nämndens presidium. Inom ramen för denna dialog har det föreslagits att arbetet med konkurrensutsättning skulle ändra inriktning så att kommunens samtliga bad konkurrensutsätts i ett paket och att anbuden kompletteras med anbudsgivarnas eventuella intresse och förmåga att skapa ett nytt bad med brett utbud.

Nämnden ställde sig positiv till den ändrade inriktningen och uppdrog åt förvaltningen att utifrån dessa nya förutsättningar genomföra en SWOT-analys, som ska ge svar på om detta är en möjlig väg att gå.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en SWOT-analys utifrån att samtliga kommunens bad konkurrensutsätts i ett paket. Resultatet av analysen redovisas vid nämndens sammanträde i juni