KFN § 43 Klintevallen - driftsavtal

Utskrivet från: http://gotland.se/37409
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 43
Klintevallen - driftsavtal

Dnr: KFN 2007/348
Fritidsavdelningen 2008-03-31

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2008-02-20, § 21, nämndens uppdrag att förhandla fram ett arrendeavtal med Klintehamns IK. Förhandlingarna har hittills inte givit något resultat.

Eftersom kommunens kostnad för Klintevallen är oproportionerligt stor i förhållande till andra liknande idrottsplatser på Gotland anser förvaltningen att driftskostnaden kan minskas med åtminstone 100 kkr. Därför önskar förvaltningen säga upp befintligt driftsavtal med Klintehamns IK och i stället teckna ett långsiktigt arrendeavtal med föreningen. Om inte detta lyckas vill förvaltningen få möjlighet att ta in kostnadsförslag från annan part och teckna avtal med denne.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bemyndiga Kultur- och fritidsförvaltningen att säga upp driftsavtalet med Klintehamns IK avs Klintevallen
  • Att uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna om arrendeavtal med Klintehamns IK alternativt ta in kostnadsförslag från annan part
  • Att ge förvaltningen fullmakt att teckna nytt avtal avs driften av Klintevallen inom ramen 100 kkr