KFN § 44 Konstgräsplan i Slite

Utskrivet från: http://gotland.se/37408
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 44
Konstgräsplan i Slite

Dnr 2007/219-72
Fritidsavdelningen 2008-03-31

IK Graip har lämnat in en ansökan om investeringsstöd till en konstgräsplan i Slite. I samband med att konstgräsplanen anläggs kommer fotbollsplanen i Othem att avvecklas och nuvarande driftsstöd för denna plan förs över till den nya planen. Konstgräsplanen kommer att anläggas på den befintliga grusplanen invid ishallen. Belysning finns redan på plats.

Totalkostnaden för anläggning av konstgräsplanen är 2 400 kkr. Föreningen har fått beviljat 1 100 kkr från Idrottslyftet under förutsättning att Gotlands kommun tillskjuter minst lika stort stöd varav 700 kkr utbetalas under 2008. Förvaltningen föreslår att nämnden år 2009 avsätter 1 300 kkr ur det beviljade anslaget för idrottscenter och att fritidsavdelningen får låna 700 kkr ur det egna kapitalet för att klara utbetalningen under 2008. Detta belopp återförs till eget kapital under 2009.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att under 2009 avsätta 1 300 kkr ur det beviljade anslaget för idrottscentersom investeringsstöd till IK Graip för att anlägga en konstgräsplan i Slite. Utbetalning sker enligt följande: 700 kkr utbetalas under 2008 ur det egna kapitalet. Resterande 600 kkr utbetalas under 2009.
  • Att fritidsavdelningen under 2009 återför 700 kkr till det egna kapitalet