KFN § 46 Skulpturutställning i Visby under Almedalsveckan

Utskrivet från: http://gotland.se/37406
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 46
Skulpturutställning i Visby under Almedalsveckan

Konstkommittén 2008-04-01

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté föreslog vid sitt senaste sammanträde att det görs en utställning av gotländsk skultur under Almedalsveckan med anledning av dess 40-årsjubileum 2008. Syftet skulle vara att lyfta fram Gotland som plats för samtida skulptur och att gestalta och stärka varumärket Gotland, den magiska ön.

Nämnden ansåg att det var ett spännande förslag och ställde sig bakom detta. En inledande kontakt har tagits med Riksutställningar för att få hjälp med genomförandet av utställningen. Nämnden uppdrog åt Christer Jonsson att arbeta vidare med frågan.

Konstkommittén föreslog också att finansieringen skulle ske genom omdisponering av pengar från ett inställt sommarteaterarrangemang. Förvaltningschefen hänvisade till tidigare fattat beslut om återhållsamhet (§ 40) och föreslog i stället att finansiering sker från det egna kapitalet med motsvarande belopp, dvs högst 100 kkr.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt Christer Jonsson att arbeta vidare med frågan i syfte att med hjälp av Riksutställningar ta fram ett förslag till genomförande av en utställning av gotländsk skulptur i samband med Almedalsveckans 40-årsjubileum
  • Att den totala kostnaden för projektet inte får överstiga 100 kkr
  • Att kostnaden för projektet belastar det egna kapitalet