KFN § 47 Otrygg situation i Bingeby och Gråbo

Utskrivet från: http://gotland.se/37405
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 47
Otrygg situation i Bingeby och Gråbo

Den senaste tidens händelser i Bingeby och Gråbo har medfört att de boende känner sig otrygga i sin vardag. En diskussion togs upp kring hur nämnden/ förvaltningen skulle kunna bidra till att lösa/förebygga ytterligare problem.

Det föreslogs att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på en tillfällig fältorganisation för att kunna öka närvaron av vuxna på gator och torg och därigenom skapa ett större lugn och trygghet för boende och besökare. Man ska också undersöka möjligheterna till medfinansiering från andra kommunala enheter.

För att snabba upp processen föreslogs att ge fullmakt åt presidiet att fatta nödvändiga beslut om åtgärder vid sitt möte 29 april.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt ta fram ett förslag på en tillfällig fältorganisation för att kunna öka närvaron av vuxna på gator och torg i Bingeby- resp Gråboområdena
  • Att ge fullmakt åt presidiet att fatta nödvändiga beslut i frågan