KFN § 48 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/37404
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 48
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Kulturpolitiskt program, remissvar
- Fritidsverksamhet i Lärbro
- Musikutredningen - lägesrapport
- Organisationsöversyn KFF
- Roma isbana