2008-03-27, §§ 44-73

Utskrivet från: http://gotland.se/37019
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-03-27

Register

Regionstyrelsen 2008-03-27
Plats:
Tekniska förvaltiningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)<
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Inger Harlevi (m), tjg ersättare
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare
Övriga närvarande
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Eric Martell (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Per Lundin, stadssekreterare, 26 93 55


Datum för anslags uppsättande: 2008-04-08
Datum för anslags nedtagande: 2008-04-30