KFN § 26 Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport februari 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/37001
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 26
Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport februari 2008

Dnr: KFN 2008/092-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-03-10

Det ekonomiska resultatet avseende drift beräknas, med osäkerhet inom vissa verksamheter, kunna hållas inom givna ramar för förvaltningen som helhet. I samband med delårsrapport 1 (januari-mars) kommer en mer utförlig analys att göras.

För investeringar beräknas utfallet hållas inom givna ramar.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna månadsrapporten för februari 2008