KFN § 27 Alternativa driftsformer - upphandlingsprocessen

Utskrivet från: http://gotland.se/37000
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 27
Alternativa driftsformer - upphandlingsprocessen

Dnr: KFN 2007/348, 2007/349
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-03-07

KFN har i enlighet med kommunens program för konkurrensutsättning beslutat pröva att lägga ut driften av vissa idrotts- och fritidsanläggningar på anbud. Enligt Kommunfullmäktiges uppsatta mål ska konkurrensutsättning bidra till att dels stärka det lokala näringslivet genom att öka antalet privata alternativ, dels förbättra effektiviteten genom att sänka kostnaderna utan att tumma på utbud och kvalitet.

För att få en fastare grund att stå på hade nämnden bjudit in en av kommunens upphandlare, som redogjorde för de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Processen ska präglas av likabehandling, ickediskriminering, transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Efter behovs- och marknadsanalys upprättas en kravspecifikation/förfrågningsunderlag som ligger till grund för en anbudsinbjudan. Inkomna anbud utvärderas och rangordnas varefter beslut fattas.

Upphandlingsprocessen är omgärdad av olika sekretessregler varför beredningen bör ske i en trängre krets för att undvika att sekretessbelagda uppgifter kommer i orätta händer. Förvaltningen föreslår därför att den politiska beredningen i upphandlingsprocessen huvudsakligen sker genom presidiet och att beslut om upphandlingsunderlag och upphandling tas i Kultur- och fritidsnämnden.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att den politiska beredningen i upphandlingsprocessen sker genom Kultur- och fritidsnämndens presidium i nära dialog med nämnden
  • Att beslut om upphandlingsunderlag och upphandling tas i Kultur- och fritidsnämnden