KFN § 29 Kommunal hyresgaranti

Utskrivet från: http://gotland.se/36998
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 29
Kommunal hyresgaranti

Dnr: KFN 2008/010-70
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-02-25

Kommunstyrelsen beslutade 2007-12-11, § 380 att införa systemet med kommunal hyresgaranti som ett ettårigt försök under 2008. Vidare beslutades att Kultur- och fritidsnämnden genom Konsumentvägledningen ska hantera ansökningar om kommunal hyresgaranti.

Bakgrunden är att regeringen har beslutat införa ett statligt bidrag till kommuner som går i borgen som säkerhet för enskilda hushålls skyldigheter. Ett statligt bidrag på 5 000 kr utgår för hyresgarantier som lämnas till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende, men som ändå har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden.

Gotlands kommun har ansökt om och preliminärt tilldelats 250 kkr, motsvarande 50 garantier, för perioden 2007-12-01 - 2008-11-30. Utbetalning av bidrag för beviljade hyresgarantier sker efter ansökan.

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för hantering av kommunal hyresgaranti 2008-02-21, § 39. Av dessa framgår vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda, hur behovsprövning ska ske, hur borgensåtagandet ska vara utformat samt hur regressrätt och eftergift ska hanteras.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden delegerar rätten att teckna borgen till Konsumentvägledningen. Vidare bör en löpande avstämning ske med beörda hyresvärdar samt med Social- och omsorgsförvaltningen. En utvärdering av försöksverksamheten bör göras under hösten inför en eventuell förlängning av systemet med kommunal hyresgaranti.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att rätten att teckna enkel borgen för utfärdandet av kommunal hyresgaranti enligt gällande riktlinjer delegeras till Konsumentvägledningen
  • Att en löpande avstämning sker med berörda hyresvärdar samt med Social- och omsorgsförvaltningen
  • Att bidragsansökan till Statens bostadskreditnämnd undertecknas av förvaltningschef eller dennes ställföreträdare

Paragrafen förklarades omedelbart justerad