KFN § 31 Medborgarförslag - Inrätta ett 1900-talsmuseum på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/36996
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 31
Medborgarförslag - Inrätta ett 1900-talsmuseum på Gotland

Dnr: KFN 2007/356-77
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-02-27

Lotte Jensen föreslår i ett medborgarförslag 2007-10-05 att det ska inrättas ett nytt museum på Gotland, ett museum som innehåller föremål och berättelser om 1900-talet. Som motiv anförs "att Gotland har ett museum vars utställningar sägs upphöra med 1800-talets slut".

Kommunfullmäktige har 2007-11-26, § 281, delegerat ärendet till Kultur- och fritidsnämnden (KFN).


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avslå förslaget med följande motivering:

    2007 tecknades ett avtal mellan Gotlands kommun genom Kultur- och fritidsnämnden och Länsmuseet på Gotland om dess åtaganden beträffande länets natur- och kulturarv. Av avtalet framgår inte att 1900-talet uteslutits i samlingarna eller i den publika verksamheten. Länsmuseet ordnar för närvarande sina utställningar så att 1900-talet representeras på olika sätt i de varierande utställningarna, vilka oftast är ämnesinriktade. Vidare att Länsmuseet i sin ordinarie verksamhet bedriver dokumentärt arbete t ex inom Samdok (de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning), i kontakter med hembygdsrörelsen m m. Kulturresevatet Norrbys i Väte är ett exempel som visar en gårdsmiljö från 1900-talets första hälft.