KFN § 32 Korpen Gotlands Motionsidrottsförbund - ansökan om stöd till folkhälsoarbete

Utskrivet från: http://gotland.se/36995
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 32
Korpen Gotlands Motionsidrottsförbund - ansökan om stöd till folkhälsoarbete

Dnr: KFN 2008/016-71
Fritidsavdelningen 2008-03-06

Korpen Gotlands Motionsidrottsförbund ansöker om stöd för folkhälsoprojektet Rörelse på lika villkor. Projektet omsluter totalt 81 kkr och Korpen ansöker om att få stöd med 44 kkr.

Enligt bestämmelserna kan folkhälsostödet sökas av förening/organisation, som utöver sin ordinarie verksamhet vill göra en folkhälsofrämjande insats. Innehållet i det aktuella projektet sammanfaller i hög grad Korpens ordinarie verksamhet, för vilken man har ett budgeterat stöd från KFN på 150 kkr.

Fördelningen mellan stödet till Korpen och till övriga folkhälsoprojekt inom anslaget (verksamhet 366, objekt 31403) beslutas årligen i samband med budgetarbetet. För 2008 finns 50 kkr avsatta för övriga folkhälsoprojekt.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avslå ansökan från Korpen Gotlands Motionsidrottsförbund avs projektet Rörelse på lika villkor

Arvo Keinonen deltog ej i diskussioner och beslut på grund av jäv