KFN § 33 Gotlands Fäktklubb - ansökan om stöd till Gotlands Fäktvecka

Utskrivet från: http://gotland.se/36994
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 33
Gotlands Fäktklubb - ansökan om stöd till Gotlands Fäktvecka

Dnr: KFN 2008/045-71
Fritidsavdelningen 2008-03-06

Gotlands Fäktklubb ansöker om 60 kkr i kontantstöd samt 20 kkr i hyresbefrielse för Gotlands Fäktvecka som genomförs 22-29 juni 2008. För att kunna arbeta mer långsiktigt ansöker man samtidigt om stöd för 2009 och 2010 med 50 kkr + hyresbefrielse respektive 30 kkr + hyresbefrielse.

Budget för stöd till fritidsarrangemang är 401 kkr för 2008. Av detta har hittills 73 kkr tagits i anspråk.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att Gotlands Fäktklubb beviljas stöd med 60 kkr samt hyresbefrielse med högst 20 kkr för Gotlands Fäktvecka 2008
  • Att inriktningen är att Gotlands Fäktklubb efter särskild ansökan beviljas stöd med 40 kkr samt hyresbefrielse med 66 %, dock högst 13 kkr för Gotlands Fäktvecka 2009
  • Att inriktningen är att Gotlands Fäktklubb efter särskild ansökan beviljas stöd med 20 kkr samt hyresbefrielse med 33 %, dock högst 7 kkr för Gotlands Fäktvecka 2010
  • Att inriktningsbeslut och beloppens storlek kan påverkas om förutsättningarna som låg till grund för detta beslut väsentligt förändras
  • Att skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall årligen ska lämnas in till KFF efter genomfört arrangemang

    Stödet belastar verksamhet 366, objekt 31429