KFN § 36 Fritidsverksamheten i Lärbro

Utskrivet från: http://gotland.se/36991
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 36
Fritidsverksamheten i Lärbro

En rapport lämnades från samrådsmötet i Lärbro 24 februari. Dessutom fick nämnden en lägesrapport från ungdomsavdelningen. Man koncentrerar nu arbetet på att hitta en ny lokal för verksamheten. Kontakter har tagits med det lokala föreningslivet om samarbete och man hyser goda förhoppningar att hitta en ändamålsenlig lösning.

Ungdomsavdelningen fick nämndens fulla stöd för att fortsätta på den inslagna vägen.