KFN § 39 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/36988
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 39
Anmälningsärenden

- Direktiv från Kommunstyrelsen ang konkurrensutsättning och avknoppning

- Återrapportering till Kulturrådet av statsbidrag till regional musikverksamhet

- Skrivelse från Gullinsällskapet ang Gullinpriset