§ 52 Investeringsbudget inkl kompletteringsbudget 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3677
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 52
Investeringsbudget inkl kompletteringsbudget 2002

Dnr 2002/108-04
Adm avd 2002-04-15
Kommunstyrelsen beslöt 2002-03-26, § 70 att investeringsbudgeten inklusive föreslagen kompletteringsbudget för 2002 skall omprövas. Totalt skall nämnderna minska sina investeringar med 25,8 tkr och av detta avser 300 tkr kultur- och fritidsnämndens investeringar.

Administrativa avdelningen har framlagt förslag till där kompletteringsbudgetering skett vilket innebär att det avser medel som tidigare funnits men inte förbrukats.

Reducering av investerings- och kompletteringsbudget 2002 sker enligt nedan:

Projekt

10907 Persondatornät 50 tkr

10911 Maskiner och inventarier idrottshallar 45 "

10913 IP Skogen 40 "

10916 Inventarier förvaltningen 50 "

10941 Fårösunds IP 10 "

10943 Visby Ishall 5 "

10947 Ljuddämpning i Visby Ishall 100 "

Summa 300 tkr

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Förslaget godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.