§ 53 Delårsrapport 1 - 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3676
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 53
Delårsrapport 1 – 2002

Dnr 2002/112-04
Adm avdelningen 2002-04-11
Administrativa avdelningen har i enlighet med ledningskontorets anvisningar upprättat delårsrapport avseende första kvartalet 2002.

Uppföljningen på avdelningarna visar inga oroande tendenser, tre enheter redovisar förväntade underskott men endast på en sådan nivå att de bedöms rymmas inom de kostnadsminskningar som besparingsåtgärderna förväntas medföra.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden beslut

  1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.