§ 54 Besparingar i 2002 års budget

Utskrivet från: http://gotland.se/3675
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 54
Besparingar i 2002 års budget

Kultur- och fritidsnämnden har genom den centrala krisgruppen erhållit preliminär information om att nämnden kommer att erhålla ett besparingsbeting på ytterligare 3 miljoner för innevarande år. Betinget kommer att ha formen av ett resultatkrav och innebär att årets verksamheten skall lämna ett överskott på beloppet.

Förvaltningschefen redovisade en sammanställning över tänkbara åtgärder för att minska nämndens nettokostnader under 2002. Bland dessa ingick att avbryta förberedelserna inför Hela Sveriges Filmfestival 2003, inställa deltagandet i årets Hansedagar i Brügge och taxehöjningar för främst bad- och idrottshallar.

Förvaltningschefen föreslog vidare nämnden kan överväga tillsättande av en krisgrupp som består av arbetsutskottets ledamöter samt tjänstemän från förvaltningen. Krisgruppen bör ha befogenheter att inom en bestämd ram besluta om tillfälliga besparingar avseende 2002.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottet tillsätts som krisgrupp och medges rätt att fram till nästa nämndsammanträde fatta sådana beslut som erfordras för att uppnå besparingskravet.
  2. Planerat deltagande i årets Hansedagar i Brügge inställs.
  3. Beslut avseende arrangemanget "Hela Sveriges filmfestival 2003" överlämnas till arbetsutskottet.