§ 55 Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Utskrivet från: http://gotland.se/3674
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 55
Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Med anledning av det förväntade besparingsuppdraget aktualiserades möjligheten att tidigarelägga den för nästa år planerade taxehöjningen avseende främst simhallarna men även för inomhushallar och övriga anläggningar samt en allmän översyn av avgifterna i sin helhet.

Förslaget innefattade höjning av badavgifterna från 40 till 45 kronor med motsvarande höjning av de övriga avgiftsformerna i baden, höjning av avgifterna för hallar, m fl lokaler och utomhusanläggningarna med 2-5 kr per timme och en allmän översyn av taxan i övrigt. Maximalt bedöms intäktsförstärkningen uppgå till ca 350 tkr på årsbasis

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Uppdrag ges till arbetsutskottet att utarbeta och till kommunstyrelsen avge förslag enligt ovan så att det kan gälla från 2002-07-01.