§ 56 Filmproduktion Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/3673
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 56
Filmproduktion Gotland

Dnr 2002/097-70
Förvaltningschefen redovisade pågående arbete i projektet och att någon ytterligare medelsanvisning avseende de omställningsmedel som finns hos kommunstyrelsen ännu inte skett men förväntades 2002-04-18. Ett sådant beslut erfordras bl a för att kunna fullfölja beslutet om stöd till som arbetsutskottet fattade under § 49 och för att kunna teckna hyresavtal om lokalen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut § 49/02 godkänns
  2. Upphandla tjänster avseende konstnärligt ledarskap från Kustateljén Gotland AB Arne Carlsson under perioden 2002-04-02--2002-06-30.
  3. Förvaltningen medges teckna hyresavtal med tekniska förvaltningen om erforderliga medel erhålls från kommunstyrelsen
  4. Bo Rehnberg utses som beslutsattestant för projektet