§ 57 Stöd till särskilda arrangemang på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/3672
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 57
Stöd till särskilda arrangemang på Gotland

Au § 48
Dnr 2002/076-70
Ulla Pettersson 2002-03-18
Förvaltningen har med anledning av, bl a tillförda medel från kommunstyrelsen avseende stöd till arrangemang både avseende kultur och idrott, tillsatt en arbetsgrupp som arbetat fram ett förslag till handläggning för stöd till både kultur- och idrottsarrangemang. Översynen har avsett både tillförda och tidigare budgeterade medel.

De huvudsakliga förändringarna jämfört med dagens är dels att bedömningskriterier angivits för att tydliggöra och förenkla handläggningen. I övrigt föreslås att fasta ansöknings- och beslutstillfällen införs och dessutom viss förändring i nämndens delegationsreglemente.

Margareta Persson yrkade att äldreboenden tas med som ett positivt bedömningskriterium.
Arbetsutskottets beslut
  • Äldreboenden upptas bland de positiva bedömningskriteriern
Arbetsutskottets förslag till kultur- och nämnden
  • Förslaget antas med giltighet från 1 september 2002.
  • Delegationsreglementet justeras så att arbetsutskottet medges delegation att besluta i ärenden avseende maximalt 50 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner arbetsutskottets beslut.
  2. Förslaget om giltighet överlämnas till krisgruppen att fastställa tillträdesdatum
  3. Delegationsreglementet justeras så att arbetsutskottet medges besluta om bidrag med maximalt 50 000 kronor per arrangemang.