§ 58 Motion. Kommunfullmäktige. Ungdomsverksamhet i samlingslokaler

Utskrivet från: http://gotland.se/3671
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 58
Motion. Kommunfullmäktige. Ungdomsverksamhet i samlingslokaler

Au § 55
Dnr 2002/060-70
Kommunstyrelsen 2002-02-18
Jan Alamo och Arne Grau-Amnér 2002-03-07
Eva och Stefan Nypelius har i en motion till kommunfullmäktige yrkat:

Att en översyn av driftsbidragen till samlingslokaler samt övriga bidrag till ungdomsverksamhet ses över för att hitta former för att ytterligare stimulera ungdomsverksamhet runt om i våra samlingslokaler.

Fritids- och ungdomsavdelningarna redogör i tjänsteutlåtande för nuvarande bidragsbestämmelser och vissa möjliga ändringar som bedöms påverka utnyttjandet i enlighet med motionärernas yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Motionen bifalls såtillvida att kultur och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att se över berörda bidragsregler för att i möjligaste mån fylla motionens syfte