§ 59 Ungdomsavdelningen, sommarverksamhet för unga

Utskrivet från: http://gotland.se/3670
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 59
Ungdomsavdelningen, sommarverksamhet för unga

Au § 56
Dnr 2002/071-72
Arne Grau-Amnér 2002-03-19
Ungdomsavdelningen redogör för planerad sommarverksamhet 2002. Av detta framgår att en tidigare inlämnad EU-ansökan avslagits vilket innebär att avdelningens ekonomi inte medger möjligheter att bygga upp en attraktiv sommarverksamhet för innevarande år.

Avdelningen hemställer om medel med 100 tkr för innevarande år i avvaktan på att en reviderad EU-ansökan behandlats
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Ungdomsavdelningen erhåller 50 000 kronor ur utvecklingsanslaget för genomförandet av sommarverksamhet under 2002
Arne Grau-Amnèr redogjorde för planeringsläget inför sommaren. En närmare redogörelse kommer att presenteras vid kultur- och fritidsnämndens majsammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.